Elektrofuzioni fiting

SaniVod

• Obezbeđuje efikasnu instalaciju i jednostavno montiranje. El.fuzioni fiting korisniku nudi bezbroj prednosti.
• Jednostavna i bezbedna instalacija
• U potpinosti umetnut kalem otpornika
• Dug životni vek proizvoda

OBLAST PRIMENE
El.fizioni fiting se koristi za trajne nepropusne veze PE cevi i fitinga. El.fuzioni fiting se koristi za spajanje nadzemnih i podzemnih vodovodnih mreža. El.fuziono zavarivanje karakterišu kompaktne mašine za varenje i mogućnost zavarivanja u malim i nepristupačnim prostorima.

El.fuzioni fiting moguće je zavariti za cevi proizvedene od:
Polietilena PE-80, PE-100, PE-100RC. U zavisnosti od dimenzija mogu se koristiti za cevi od SDR33 do SDR7,4. Nominalna spoljna temperatura pri kojoj je moguće zavarivati El.fuzioni fiting je od +10°C do +45°C.